วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2556

สื่อรูปภาพจำนวนนับ

 

 
โครงการการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน
ชื่อโครงการ
                           สื่อรูปภาพการนับจำนวน
ชื่อผู้จัดทำโครงการ             
นางหน่อแป๊ะ   พาชีภัค

แนวคิด  หลักการ  ทฤษฎีที่ใช้     

เด็กๆในระดับปฐมวัย เด็กชาวเขาหรือเด็กอยู่ในพื้นที่ๆห่างไกลความเจริญยังขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านการรับรู้ การจำ การแก้ปัญหา  การเข้าใจ การคิดอย่างมีเหตุผลความสัมพันธ์เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์เนื่องจากยังขาดสื่อที่ง่ายต่อความเข้าใจของเด็กหรือสื่อบางชนิดมีรายละเอียดมากเกินไปทำให้เด็กเข้าใจเนื้อหาได้ยาก      จากการประสบปัญหาดังกล่าวจึงผลิตสื่อชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อทำให้เด็กมีความเข้าใจกับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ถ้าเด็กๆมีความเข้าใจในเรื่องนี้ได้ดีก็จะเป็นการปูพื้นฐานที่จะเรียนรู้ในเรื่องที่ยากในลำดับต่อไปและสีก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิต เราควรนำมาเป็นสื่อในการเรียนการสอนได้ และให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด

 
วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องสัตว์และจำนวนเลขa

2.  เพื่อให้เด็กได้มีจินตนาการในการวาดรูปและเขียนตัวเลข

3.  เพื่อให้เด็กรู้จักแทนค่าตัวเลขจากรูปสัตว์ต่าง ๆ

4.  เพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดของเด็กๆและยังสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้

5.  เพื่อให้เด็กๆมีส่วนร่วมในกิจกรรม และมองเห็นเป็นรูปธรรม

ขอบเขตของสื่อนวัตกรรมที่นำไปใช้                                                     

เนื้อหาที่ใช้ในการสร้างสื่อนวัตกรรม วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสื่อรูปภาพการนับจำนวนของนักเรียนอนุบาลและเด็กปฐมวัย

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. เลือกสื่อที่เหมาะสมตามวัยกับเด็ก

2. วางแผนจัดทำสื่อ

3. ทดลองทำสื่อ

ขั้นตอนการผลิตสื่อนวัตกรรม

1.   เริ่มจากการวาดรูปสัตว์ต่างๆที่อยู่อาศัยในท้องถิ่นของเราที่เด็กได้เห็นได้รู้จัก

2.   ระบายสีให้สวยงามตามธรรมชาติของสัตว์

2.    นำฟิวเจอร์บอร์ดขนาดที่พอดีกับสื่อมา 1แผ่น

3.   ตัดรูปภาพแล้วแปะด้วยกาว2หน้าแล้วนำไปติดกับตัวฟิวเจอร์บอร์ด

4.   แปะตามตัวเลขเช่น  1  มีสัตว์  1 ตัว  2 ต้องมีสัตว์ 2 ตัว แปะไปอย่างนี้ไปจนถึง  10 จากนั้นก็ตกแต่งให้สวยงาม

1.ขั้นนำ

1.1  ครูและเด็กๆได้ร่วมกันจัดสื่อนี้ขึ้นมา

1.2  ครูแจ้งให้นักเรียนทราบถึงสิ่งที่จะเรียนเรื่องตัวเลขค่าประจำหลัก

1.4  ครูนำสื่อนวัตกรรมการสอน เรื่องสื่อรูปภาพการนับจำนวน ออกมาให้นักเรียนดูและ
       ถามคำถาม

2. ขั้นสอน

2.1 ครูอธิบายให้ทราบถึงการใช้สื่อนวัตกรรมการสอนเรื่องสื่อรูปภาพการนับจำนวน
       ให้เด็กเข้าใจ   ได้ถูกต้อง

           2.2  ครูผู้สอนจะชูสื่อรูปภาพการนับจำนวนให้ความรู้แก่เด็กๆเกี่ยวกับสัตว์ที่ละตัวและสี
                   ของสัตว์แต่ละสี
          
2.3  ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยการตอบคำถามในสื่อรูปภาพการนับจำนวนเป็น
                   สื่อการเรียนการสอนที่เรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถบอกความรู้แก่เพื่อนๆได้

3.ขั้นสรุป

3.1    เด็กทุกๆคนช่วยกันตอบ ตามโจทย์ที่ครูกำหนดให้

3.2    ครูเพิ่มเติมความรู้ และทบทวนการเรียนการสอนกับเด็กๆอีกครั้งเพื่อให้เด็กๆมีความรู้และ
         มีความเข้าใจกับที่ได้เรียนมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.   เด็กๆสามารถบอกชื่อสัตว์ได้สีต่างๆได้
2.   เด็กๆรู้จักค่าตัวเลขจากรูปสัตว์ต่าง ๆ
            3 .   เด็กๆมีความรู้ความเข้าใจในสีสามารถบอกสีต่างๆได้
            4.   เด็กๆสามารถระบายสีตรงตามที่กำหนดไว้ได้
            5.   เด็กๆเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการเรียนการสอน

 

 


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น